Pahernikova ustanova

Pahernikovi gozdovi:

zgled sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja

Pahernikova ustanova gospodari s 552 hektarji gozdov, ki poraščajo severna pobočja Pohorja med Vuhredom in vrhom Velika Kopa. Posestvo obsega bogata rastišča mešanih gozdov jelke, smreke in bukve. Pahernikove gozdove odlikujejo: naravna obnova, malopovršinsko mozaična struktura sestojev, nadpovprečno visoka lesna zaloga (420 m3/ha), visoka kakovost sortimentov in odlična odprtost z gozdnimi prometnicami. Gospodarjenje je ekonomsko uspešno, nega gozdov se dosledno izvaja, upravitelji imajo posluh za varstvo narave ter so odprti za obiskovalce, ki jih zanima gospodarjenje s posestjo. Pred več kot sto leti je Franjo Pahernik zastavil malopovršinsko gospodarjenje z naravno obnovo gozda pod zastorom odraslih dreves. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so na posestvu med prvimi pričeli vpeljevati skupinsko postopno gospodarjenje, ki je s stalnim izpopolnjevanjem in vključevanjem znanstvenih izsledkov Oddelka za gozdarstvo in Gozdarskega inštituta Slovenije prešlo v izvirno sproščeno tehniko gojenja gozdov. Gozdove že več kot pol stoletja obiskujejo študenti gozdarstva ter številne strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine.

Gozdovi so vključeni v mrežo zgledov dobrega gospodarjenja združenja ProSilva Europe (http://www.prosilvaeurope.org/?q=node/25).

© Pahernikova ustanova, 2015.